SELETON NEKRETNINE Poreč info@seleton.hr +385 91 204 7690

Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina Seleton d.o.o. i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju slijedeće značenje:

 • Posrednik u prometu nekretnina - agencija za posredovanje u prometu nekretnina SELETON d.o.o.
 • Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i dr...).
 • Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
 • Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova.
 • Posrednička naknada, odnosno posrednička provizija je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja.

2. PONUDA NEKRETNINA

 • Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim, usmenim ili elektroničkim putem, te je uvjetovana potvrdom.
  Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).
 • Ponude i obavijesti agencije primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama.
 • Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju.
 • Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.
 • Agencija nije odgovorna za greške iz prethodnog stavka ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog ponašanja agencije.
 • Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.

3. OBVEZE AGENCIJE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA PRI KUPNJI, PRODAJI, ZAKUPU I NAJMU NEKRETNINA

 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalagodavcem u pisanom obliku
 2. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla;
 3. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
 4. upozoriti nalogodavca na nedostatke nekretnine;
 5. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevne ili uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu; okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnom prometu sukladno posebnim propisima;
 6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
 7. omogućiti pregled nekretnina,
 8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;
 10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
 11. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
 12. prisustvovati primopredaji nekretnine;
 13. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
 • organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
 • nalogodavcu priopćio ime i/ili prezime, broj telefona, telefaksa, e-mail druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

4. OBVEZE NALOGODAVCA

 1. Zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom, u pisanom obliku;
 2. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 4. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 5. Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 6. Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno pred¬ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu u roku ne dužem od 15 dana, osim ako nije drukčije ugovoreno,
 7. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 8. Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini i promjeni prodajne cijene nekretnine.
 9. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

5. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU/POSREDNIČKU PROVIZIJU

 • Agencija stječe pravo na naknadu, tj. posredničku proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla, odnosno potpisom predugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao, odnosno može i u trenutku sklapanja glavnog ugovora ako se sa nalogodavcem tako dogovorilo.
 • Naknada se isplaćuje agenciji u trenutku potpisivanja predugovora dviju ugovornih strana, ili iznimno kod sklapanja glavnog ugovora ako se tako dogovore nalogodavac i agencija SELETON, i kupac i agencija SELETON.
 • Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina i naplaćuje se u skladu s Cjenikom posredničkih provizija koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Na iznos naknade/posredničke provizije zaračunava se PDV.
 • Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
 • Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
 • Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug/partner, potomak, predak ili rođak nalogodavca, odnosno pravna osoba u vlasništvu Nalogodavca, bračnog, odnosno izvanbračnog druga/partnera, potomka, predaka ili rodbine zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

6. PRESTANAK UGOVORA

 • Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
 • Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
 • Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.
 • Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.
 • Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
 • Navedene odredbe odnose se i na prestanak ugovora o isključivom posredovanju.

7. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

 • Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).
 • Međusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika te članica HGK.

8. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

 • Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
 • Za moguće sporove nadležan je općinski sud u Puli.

CJENIK

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina

Agencija je za obavljeno posredovanje obvezna naplatiti proviziju

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja) 2 - 6 %, ali ne manje od 1.000,00 eura
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca) 2 - 6 %, ali ne manje od 1.000,00 eura
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2 - 6 %, ali ne manje od 1.000,00 eura

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP - provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
75 % Za najam ili zakup u trajanju do 11,99 mjeseci, ali ne manje od 200,00 eura
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 36 mjeseci, ali ne manje od 200,00 eura
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci ( 3 godine) i više, ali ne manje od 200,00 eura
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP - provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
75 % Za najam ili zakup u trajanju do 11,99 mjeseci, ali ne manje od 200,00 eura
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 36 mjeseci, ali ne manje od 200,00 euraa
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci ( 3 godine ) i više, ali ne manje od 200,00 eura

PDV nije uključen u cijenu.